Varför och för vem?

På HumaNova Utbildning AB (org. nr. 556400-1443) (“HumaNova“, “vi“, “oss“, “vår“) bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

HumaNova Utbildning AB är Personuppgiftsansvarig i förhållande till de Behandlingar av Personuppgifter som listas i denna Integritetspolicy (“Policyn“). Policyn beskriver för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder vår tjänst – När livet vill mer – eller besöker vår hemsida www.livily.se (tillsammans “Tjänsten”)

Den här Policyn riktar sig till:

 • Användare av Tjänsten
 • Besökare på vår hemsida

Definitioner

Behandling” av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t ex lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

Gällande rätt” är den lagstiftning som är tillämplig vid behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

Personuppgifter” är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

Personuppgiftsansvarige” är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

Personuppgiftsbiträde” är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast Behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande lagstiftning.

Registrerad” betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

HumaNova Utbildning ABs Personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar de Behandlingar av Personuppgifter som HumaNova Utbildning AB är Personuppgiftsansvarig över, dvs de Behandlingar för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.).

HumaNova Utbildning AB samlar personuppgifter för att kunna registrera användare till boken ”När livet vill mer”.

HumaNova Utbildning ABs behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att informera om:

 • Varför Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig i förhållande till ändamålet
 • Vilken rättslig grund vi identifierat för Behandlingen

Rättsliga grunder

Samtycke – HumaNova Utbildning AB behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod (exempelvis 7 år enligt bokföringslagen).

Behandlingar

 1. Behandling och ändamålet med behandlingen: Skicka efterfrågad information och besvara frågor för att tillmötesgå era kunder och intressenter. Kommunicera för att effektivt och snabbt kunna hjälpa era kunder med eventuella problem. Informera och marknadsföra om er verksamhet med syfte att väcka potentiella kunders intresse. Logga användarens beteende för att kunna anpassa innehållet i annonser i syfte att det ska vara så relevant som möjligt för mottagaren.
  Personuppgifter: Namn, e-postadress, mobilnummer samt postadress.
  Källa: Direkt från den registrerade
  Rättslig grund: Samtycke
  Period för lagring: Så länge det finns ett giltigt samtycke. Information om hur länge samtycket är giltigt lämnas i samband med inhämtandet av samtycket.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång – Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse – Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig så ordnar vi det!

Radering – Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som du har ingått med oss kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning – Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd av den personliga integriteten så ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning – Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter
 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t ex inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig
 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för; förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet – Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke, eller fullgörande av ett avtal med oss, har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Återkalla samtycke – Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling/ar av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling/ar av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

När livet vill mer

FREE
VIEW